REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP MSALAMON.PL

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Sklep msalamon.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.msalamon.pl, prowadzony jest przez Mateusz Salamon prowadzący działalność gospodarczą msalamon.pl Mateusz Salamon, ul. Stefana Żeromskiego 32/101, 81-369 Gdynia, NIP 9282047329, REGON 080517896
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedaż realizowana jest internetowo. Zamówione produkty wysyłane są przez Paczkomat lub kuriera.
 4. Regulamin ten obowiązuje od dnia 12.07.2022
  • Poprzedni regulamin obowiązujący do 11.07.2022 – LINK

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą msalamon.pl Mateusz Salamon, ul. Żeromskiego 32/101, 81-369 Gdynia, NIP 9282047329, REGON 080517896.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.msalamon.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Dowód Sprzedaży – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 16. Newletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu oraz e-commerce, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@msalamon.pl
 2. Numer telefonu: +48 508 848 177
 3. Numer konta bankowego: 70 1050 1764 1000 0097 1488 4997
 4. Korespondencyjnie
  • msalamon.pl Mateusz Salamon, ul. Żeromskiego 32/101, 81-369 Gdynia

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, smartfon.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. włączona obsługa plików cookies.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres rozliczeniowy i wysyłkowy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
 4. Pierwsze hasło nadane jest automatycznie i przesłane na podany adres e-mail.
 5. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić ustanowione pierwsze hasło.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 2. Przejść do zakładki „Koszyk”, aby zweryfikować swoje zamówienie i wybrać sposób dostawy.
 3. Kliknąć „Przejdź do kasy”, aby przejść do formularza danych rozliczeniowych i wysyłkowych.
 4. Zalogować się na swoje konto(opcjonalnie).
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Kurier – InPost- koszt 13,90 zł z VAT
  2. Paczkomat – inPost – koszt 9,90 zł z VAT
  3. Darmowa dostawa Paczkomatem InPost powyżej 200 zł wartości koszyka (z wykluczeniem produktów cyfrowych takich jak kursy, e-booki)
  4. Odbiór osobisty w godzinach 10:00-13:00 po wcześniejszym telefonie
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne.
  3. Płatność kartą płatniczą.
 3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 lub Cinkciarz.pl.

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Po opłaceniu zamówienia, wybrane produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura sprzedaży zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Jeżeli Klient nie poda pełnych danych do faktury na firmę (tj. nazwa firmy, adres, NIP), wówczas faktura wystawiana jest na osobę prywatną.

10 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

11 PRogram Lojalnościowy

 1. Postanowienia ogólne
  • Sprzedawca, Organizator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą msalamon.pl Mateusz Salamon, ul. Żeromskiego 32/101, 81-369 Gdynia, NIP 9282047329, REGON 080517896.
  • Program Lojalnościowy, Program – akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego
  Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  • zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu
 3. Punkty w Programie Lojalnościowym
  Uczestnik w związku z zakupem towarów za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty – naliczane według poniższych zasad:
  1. Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów  w Sklepie
  2. Punkty ważne są przez okres 12 miesięcy (dalej: Okres Naliczania Punktów) od każdorazowego przyznania.
  3. Po upływie 12 miesięcy punkty te są unieważniane i nie podlegają wykorzystaniu.
  4. Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  5. Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie – w wysokości zależnej od wartości zakupionych towarów. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów – decyduje data opłacenia zamówienia.
  6. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
   1. z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej, mailowej itd.),
   2. za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
  7. Punkty i prawa związane z Programem Lojalnościowym nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu. 
  8. Z Programu Lojalnościowego wykluczone są następujące kategorie produktów:
   • Kursy Online
  9. Każdy 1 gr wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi:
   1. 2 Punktów dla uczestników Kursów Online
   2. 1 Punktu dla pozostałych zarejestrowanych klientów
  10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
  11. Punkty przyznawane są automatycznie po opłaceniu zamówienia, 
  12. w przypadku umów sprzedaży, które uległy rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), punkty automatycznie są odejmowane od sumy punktów do wykorzystania,
  13. W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów, które uległy następnie rozwiązaniu – Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
  14. Organizator może organizować dodatkowe promocje – polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-14 powyżej.
  15. Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie. Punkty są niezbywalne.
  16. Punkty utracone na skutek kradzieży loginu i hasła do konta Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
  17. Uczestnik Programu Lojalnościowego zobowiązuje się poinformować Sklep o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
  18. Zarejestrowani Klienci posiadający więcej niż jedno konto w Sklepie mogą brać udział w Programie za pośrednictwem każdego z kont, przy czym każde konto rozliczane jest indywidualnie, a punkty zebrane na różnych kontach nie łączą się.
  19. Aktualny stan konta punktowego jest dostępny w panelu konta Klienta w zakładce “Moje Punkty”.
  20. Zakładka “Moje Punkty” zawiera szczegółową historię przyznanych i wymienionych punktów.
 4. Wymiana punktów
  1. Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na zniżkę kwotową
  2. Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji wyłącznie podczas składania zamówienia w Sklepie.
  3. Przelicznik kwoty zniżki to 20 punktów = 1 gr zniżki na zamówienia
  4. Kwota zniżki przeliczana jest z dokładnością do 1 gr
  5. Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia dowolnej ilości posiadanych punktów, nie większej niż kwota zamówienia.
  6. Zniżka za punkty nie obejmuje kosztów wysyłki.
  7. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – punkty nie będą mu zwracane.
  8. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na zniżkę dotyczącą zakupu produktów dostępnych w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
  9. Ze zniżki wykluczone są następujące kategorie produktów:
   • Kursy Online
  10. Aby odebrać zniżkę należy równocześnie złożyć zamówienie w Sklepie.
  11. Wymiany dokonuje się na stronie Koszyka wskazując ile punktów ma być wymienione na zniżkę.
  12. Zgromadzone punkty nie mogą zostać wypłacone Klientowi w formie pieniężnej.
 5. Czas trwania Programu Lojalnościowego
  1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 12.07.2022
  2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie – z zastrzeżeniem, że:
  3. Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 3 miesiące wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
  4. W przypadku zakończenia Programu – niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za nabycie towarów w Sklepie).
  5. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień. 
 6. Blokada konta Uczestnika Programu
  1. Sklep może zablokować konto Uczestnika Programu Lojalnościowego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik Programu Lojalnościowego  nie przestrzega niniejszego Regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
  2. Sklep może zablokować konto Uczestnika w przypadku zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  3. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika Programu zebrane na jego koncie punkty oraz wszelkie stałe rabaty zostaną unieważnione.
 7. Reklamacje
  1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
   • w formie pisemnej na adres: Mateusz Salamon, ul. Żeromskiego 32/101, 81-369 Gdynia, lub
   • pocztą elektroniczną na adres: mateusz@msalamon.pl
  2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
  3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 8. Rezygnacja z udziału w Proramie Lojalnościowym
  1. W każdym momencie Uczestnik lub/i Członek Klubu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. W tym celu niezbędne jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: mateusz@msalamon.pl informującej o rezygnacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia zebrane punkty zostaną unieważnione.

12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

13 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Na większość produktów, z pewnymi wyjątkami, w naszym sklepie obowiązuje roczna gwarancja. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesz uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową. Wyjątki produktów nie objętych gwarancją:
  1. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, m.in.: przewody, kable, półprzewodnikowe podzespoły elektroniczne itp.
  2. Zestawy do samodzielnego montażu (gwarancja dotyczy kompletności zestawu i jakości jego składników)

14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.