Polityka prywatności i plików cookies

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością. Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracuję z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przeze mnie danych osobowych.

Skontaktuj się ze mną!W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem  mateusz@msalamon.pl oraz pod numerem telefonu: + 48 508 848 177.
Administrator danychAdministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z moją działalnością internetową jest Mateusz Salamon, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni (81-555) przy ul. Małopolskiej 14, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 9282047329, numerem REGON 080517896.
Co zawiera ta Polityka prywatności?Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzam Twoje dane, oraz o podstawach prawnych, które mi to umożliwiają, o narzędziach, jakie wykorzystuję w ramach strony internetowej, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?
 2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Odbiorcy danych
 4. Wymóg podania danych osobowych
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 6. Jak długo przetwarzam Twoje dane?
 7. Social media
 8. Newsletter
 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
 10. Komentarze i opinie na stronie
 11. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie
 12. META (Facebook) Piksel
 13. Google Analytics
 14. Microsoft Clarity
 15. Treści z zewnętrznych serwisów
 16. Logi serwera
 17. Postanowienia końcowe
Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, np. jeżeli się ze mną kontaktujesz, a także jeżeli jesteś moim klientem oraz dokonujesz zakupów moich produktów.Dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIAZAKRES DANYCHPODSTAWA PRAWNA
Kontakt z Tobąadres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości, numer telefonu, inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencjiPodstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala mi na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala mi na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługiimię i nazwisko, adresadres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dodatkowo: NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowychdane dotyczące działalności gospodarczej, imię i nazwisko, adres, NIPPodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowyadres e-mai, limię i nazwiskodane zawarte w treści reklamacjinumer rachunku bankowegoadres zamieszkanianumer telefonuPodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Cel marketingowy(newsletter)adres e-mail, imięPodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie ode mnie informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówwszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przeze mniePodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiwszystkie wyżej wymienione danePodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).
Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze stronyIP zachowanie na stroniePodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie, do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).
Wykorzystanie cookies na stronieIP zachowanie użytkownika na stroniePodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.
Zarządzanie profilami administratora w social mediachdane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowejPodstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)zakres danych określony jest przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorzePodstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.
Umieszczanie komentarzy/opinii na stronieimię, adres e-mailPodstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz, aby dodać komentarz na naszej stronie.

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres mateusz@msalamon.plPrawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.

Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.
Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam  w związku z prowadzeniem strony www.msalamon.pl i www.sklep.msalamon.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Twoje dane mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi współpracuję, w szczególności w zakresie usług utrzymania systemu informatycznego oraz hosting (utrzymania danych na serwerze), wysyłki newslettera, dostarczania zamówień ze Sklepu, usług księgowych, zostawiania opinii, szybkich płatności internetowych i płatności ratalnych, osadzania plików na stronie internetowych czy narzędzi marketingowych. 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, moimi produktami lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzam przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rokw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzaniaw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatnościw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;
do czasu wycofania zgody lub utraty przydatnościw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

Social media

Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a moja strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.

Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z mojej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecam wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

W ramach mojej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do moich profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z moimi zaleceniami:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/msalamonpl i https://www.facebook.com/sklepmsalamon
  Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Instagram https://www.instagram.com/msalamon_pl/ i https://www.instagram.com/sklep_msalamon_pl/
  Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 1. Twitter : https://twitter.com/szajamon
  Polityka prywatności platformy: https://twitter.com/en/privacy
 1. YouTube: https://www.youtube.com/@msalamon
  Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399
 1. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mateusz-salamon-907b16121/
  Polityka prywatności platformy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 1. GitHub: https://github.com/lamik
  Polityka prywatności platformy: https://docs.github.com/en/site-policy/privacy-policies/github-privacy-statement
Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję mojego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesięcy mogę zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy moich subskrybentów.

Mechanizm wypisania się z usługi newslettera nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to mój uzasadniony, jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłem odpowiednie umowy.

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora wskazany na początku tego dokumentu. 

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Opinie na stronie

Umożliwiam użytkownikom pozostawianie opinii na stronie. Dodanie opinii jest w pełni dobrowolne.

W celu zostawienia opinii wypełnij formularz, podając swoje imię i adres e-mail. Zamieszczając opinię na stronie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych.

 • Dostawcą systemu obsługującego opinie na mojej stronie jest  TrustMate.io należący do TrustMate S.A. (zalecam zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy: https://trustmate.io/privacy-policy) oraz WordPress.org (zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy: https://wordpress.org/about/privacy/).

Proszę, byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczone w ramach komentarza i opinii. Zastrzegam sobie prawo moderowania komentarzy oraz opinii, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

W ramach korzystania przeze mnie z narzędzia TrustMate mam możliwość skierować do Ciebie, jeśli zakupiłeś produkt w moim Sklepie, prośbę o wystawienie przez Ciebie dobrowolnej i nieodpłatnej opinii dotyczącej zakupów w moim Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie. Po dokonanych zakupach w Sklepie mogę wysłać do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na moje pytania dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii ponawiam wysyłkę zaproszenia, ponieważ bardzo zależy mi na doskonaleniu moich produktów i usług. Wystawiona przez Ciebie opinia może być przeze mnie opublikowana w moim Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io. W każdym czasie możesz zwrócić się do mnie o usunięcie opinii. 

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia mojej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies – 

Moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do moich profili społecznościowych, o których więcej wspomniałem  powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel, Hotjar.

META (Facebook) Piksel

META (Facebook) Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły stronę lub zainteresowane są moimi działaniami.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

META (Facebook) Piksel pomaga mi określić skuteczność moich reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na moje działania.

Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy:
https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Google Analytics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę, np. dopasować moją ofertę.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity to narzędzie analityczne, które pozwala na analizowanie zachowań użytkowników mojej strony i pozwala mi na ulepszenie moich działań zmierzających do ułatwienia korzystania ze strony i dopasowanie ich  do preferencji moich odbiorców.

Microsoft Clarity to wdrożony na mojej stronie kod śledzący, który rejestruje działania każdego użytkownika danej strony internetowej i pozwala mi na odtworzenie Twoich działań w ramach danej strony internetowej, którą prowadzę. Narzędzie pozwala na stworzenie mapy aktywności i pokazuje mi, zainteresowanie poszczególnymi elementami mojej strony internetowej. 

Dane rejestrowane w ramach Microsoft Clarity nie pozwalają na identyfikację danej osoby (mam dostęp do takich informacji jak informacja o przeglądarce z jakiej korzystasz, czas jaki spędzasz na danej stronie internetowej, otwarcie podstron w ramach mojej strony internetowej, miejsca które klikasz przy czym nie widzę danych jakie wpisujesz, jeśli korzystasz z formularzy dostępnych w ramach danej strony).

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki (https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/).

Szczegóły dotyczące Microsoft Clarity są dostępne po kliknięciu w link: https://clarity.microsoft.com/terms.

Microsoft Clarity zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Microsoft Clarity są dostępne pod linkiem: https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie mogę zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie, zalecam wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach mojej strony, jeśli nie chcesz, by serwis o tym wiedział.

Logi serwera

Korzystanie z mojej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

Materiały umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do mnie wiadomość, (adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu) a udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Pamiętaj też, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominam, że treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienię dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na początku.

To już wszystko, co mam Ci do przekazania.

Dziękuję za Twój poświęcony czas.